Doel van JH 't Stoveke

JH ‘t Stoveke heeft als doel de jeugd samen te brengen en hen een plaats te bieden om zich te ontspannen, mensen te ontmoeten en hen kans te geven om deel te nemen aan activiteiten die door het jeugdhuis georganiseerd worden of om er zelf te organiseren.

Algemene organisatie

Kernbestuur

Het kernbestuur bestaat uit 3 tot 10 personen die voor 1 jaar verkozen worden. Verschillende functies (waaronder sommige dubbel) kunnen voorkomen: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, schatbewaarder, secretaris, materiaalmeester en P.R. De verkiezing van het kernbestuur gebeurt het eerste weekend van een nieuw kalenderjaar, tijdens de algemene vergadering. Om zich kandidaat te kunnen stellen voor een functie in het kernbestuur, moet men minstens een jaar taplid zijn. Het kernbestuur beslist over de periode waarin men zich kandidaat kan stellen en bij wie. In het kernbestuur mag maximum 50% ouder zijn dan 30 jaar.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door alle tapleden. Tapleden zijn mensen die vrijwillig het jeugdhuis openhouden en dit voor 1 kalenderjaar. Om taplid te zijn, moet je lid zijn van het jeugdhuis. Je kan taplid worden door je kandidatuur te stellen bij het kernbestuur. Tapleden dienen tevens het intern reglement te aanvaarden.

Leden

Iedereen die 't Stoveke betreedt, moet minstens 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een lidkaart, of zich onmiddellijk lid maken. Je kan je lid maken bij iemand van het kernbestuur of bij de tappers die dat weekend openhouden.

Vergaderingen

Algemende ledenvergadering

Wordt minstens één keer per jaar samengeroepen.
 • Op de eerste algemene ledenvergadering worden de nieuwe kernbestuursleden verkozen, de nieuwe tapploegen samengesteld en het financieel jaarverslag voorgesteld.
 • De stemgerechtigde leden zijn de actieve leden van het voorbije jaar.
 • De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt minstens 2 weken op voorhand verstuurd.

Bestuursvergaderingen

 • Vindt plaats op voorstel van de voorzitter en is toegankelijk voor alle bestuursleden (tapleden).
 • Deze vergadering bepaalt de algemene werking van het jeugdhuis.

Kernbestuurvergadering

 • Wordt samengeroepen indien nodig.
 • Kan, indien nodig, dringende beslissingen nemen, maar deze moet op de eerstvolgende bestuursvergadering goedgekeurd worden.

Algemene afspraken

Openen

' t Stoveke moet geopend zijn op vrijdag en zaterdag, vanaf 21 uur. De tapploeg moet minimum een half uur op voorhand aanwezig zijn. Op feestdagen of bij speciale evenementen beslist het bestuur of er al dan niet wordt open gehouden. Dit zal tijdig aan de leden meegedeeld worden.

Tappersetiquette

Houd de naam van 't Stoveke in ere! De tappers bedienen de klanten op een correcte en vriendelijke manier (nuchter, niet op de toog zitten met de rug naar de mensen). De mensen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn. Enkel de tapploeg van dienst mag zich achter de toog bevinden.

Verzekeringen

Leden van 't Stoveke vallen onder de verzekering van het jeugdhuis in het kader van activiteiten georganiseerd door het jeugdhuis.

Roken

Sinds 2007 is het verboden om te roken in de lokalen van het jeugdhuis. De toilettes tellen evenwel mee als lokaal van het jeugdhuis en hier mag dus ook niet gerookt worden. Uiteraard mag er op het terras van het jeugdhuis wel gerookt worden.

Drugs

Geen drugs in 't Stoveke! Dit houdt eveneens de omgeving (parking, WC's, tuin pastoor) in. In extreme gevallen zal het bestuur of de tapploeg niet nalaten de politie te verwittigen.

Werkgroepen

Voor het organiseren van speciale activiteiten wordt er een werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit een aantal bestuursleden, eventueel aangevuld met een aantal bereidwillige leden. Er is een werklijst ter beschikking die een leidraad kan zijn voor de verschillende activiteiten. De werkgroep houdt rekening met de tappers van het weekend en verwittigt ze op tijd. Iedereen is welkom om te helpen, laat tijdig iets weten aan iemand van het kernbestuur.

Muziek

Leden mogen aan tapleden vragen om de muziek stiller te zetten. Het moet mogelijk zijn om een conversatie te voeren zonder de stem te verheffen.

Sluiten

Zelfs als er weinig mensen aanwezig zijn (ongeveer 10 personen) moet 't Stoveke open blijven tot 24 uur. Het uiterste sluitingsuur is 3 uur. 't Stoveke wordt niet vroeger gesloten zonder voorafgaandelijk overleg op de bestuursvergadering.

Orde en goede gang van zaken

De tappers proberen een goede orde te bewaren en chaos te vermijden. Wie zich daar niet kan aan houden, wordt aangemaand zich aan te passen of weg te gaan. Leden die zich hieraan niet kunnen houden, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden. Beslissing hierover valt op de bestuursvergadering. Als ergste en laatste sanctie kan het lid de toegang ontzegd worden. In extreme gevallen zal het bestuur of de tapploeg niet nalaten de politie te verwittigen. Heb respect voor jezelf, anderen en de omgeving. 't Stoveke is niet verantwoordelijk voor diefstal en ongevallen in en rond 't Stoveke.

Zelf iets organiseren

Wie zelf iets wil organiseren tijdens het weekend, mag dit op voorwaarde dat het voorstel wordt goedgekeurd op de bestuursvergadering. Je kan je voorstel, mits toestemming van het kernbestuur, komen voorstellen tijdens de bestuursvergadering. Er kan uiteraard alleen iets georganiseerd worden tijdens de openingsuren van 't Stoveke.

Lidkaart

De lidkaart is verplicht voor iedereen die 't Stoveke betreedt. Een lidkaart kost 5 euro en geeft recht op enkele voordelen, zoals korting op verschillende fuiven. De achterzijde van elke lidkaart bevat 3 bonnen, ieder goed voor een drankje van 1 euro, niet van toepassing op een speciale avond.

Functiebeschrijving van de kernbestuursleden

Voorzitter

 • De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene goede gang van zaken.
 • Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid van alle door de organisatie genomen beslissingen, veiligheid en materiaal.
 • Voorbereiden en leiden van de vergaderingen.
 • "De knoop doorhakken" wanneer dit nodig zou zijn, alsook zich neerleggen bij de beslissing van de meerderheid. (d.w.z. hij/zij heeft geen vetorecht).
 • Bijsturen en coördineren.
 • op de hoogte zijn van de activiteiten van zijn medebestuursleden evenals bron van informatie zijn voor iedereen die iets meer wil weten.
 • Afgevaardigde zijn van het JH voor externe evenementen.
 • Zich steeds kunnen verantwoorden ten opzichte van het bestuur.

Ondervoorzitter

 • De ondervoorzitter is ook verantwoordelijk voor de algemene goede gang van zaken, maar dient daarvoor steeds een zekere verantwoording af te leggen ten opzichte van de voorzitter.
 • Hij/zij zet zich ook in op het vlak van public relations.
 • In afwezigheid van de voorzitter alle verantwoordelijkheden van de voorzitter overnemen.
 • Het jeugdhuis vertegenwoordigen op allerhande vergaderingen en hiervan verslag uitbrengen op de bestuursvergaderingen.

Penningmeester

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van het jeugdhuis. Daarbij worden de boekhoudkundige regels gerespecteerd.
 • Beheert alle papieren van financiële transacties.
 • Het zijn/haar handtekening op alle financiële documenten.
 • Verzorgt alle verzekeringspapieren en relaties daaromtrent.
 • Zorgt voor het tijdig indienen van de jaarlijkse belastingsbrief.
 • Superviseert de schatbewaarder.
 • Regelt de lange termijn geldzaken.
 • Brengt financieel verslag uit van grote evenementen.
 • Beheert het huurcontract.
 • Vult het subsidiedossier in.
 • Legt het financieel jaarverslag voor tijdens de algemene vergadering.

Secretaris

 • De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van de administratie van het jeugdhuis. Hij/zij is daartoe vrij hoe dit organisatorisch gebeurt.
 • verslagen maken van vergaderingen en de nodige acties nemen om deze te verspreiden.
 • Beheer van deze verslagen.
 • Beheer van een up-to-date ledenlijst en het aanmaken van lidkaarten.
 • Beheer van de activiteitenkalender, opstellen en beheren van de taplijst.
 • Doorspelen van de nodige gegevens naar het Belgisch staatsblad.
 • Correspondentie verzekeren met derden.
 • Regelen van tapvergunning.

Schatbewaarder

 • Stelt wekelijks de kassa en de sleutel ter beschikking en beheert deze met de nodige verantwoordelijkheid.
 • Doet de opvolging en het beheer van de reguliere drankstock en doet de nodige bestellingen bij de brouwer.
 • Verzorgt de bankrelaties en houdt daar zorgvuldig een bestand van bij (samen met de penningmeester).
 • Dit kunnen verantwoorden aan de penningmeester en eveneens alle rekeningen aan hem of haar doorspelen.

Materiaalmeester

 • De materiaalmeester is praktisch verantwoordelijk voor het materiaal van het jeugdhuis. Hij of zij beschikt over een Fortis- rekening en bijbehorende bankkaart die hij bij beslissing van het bestuur mag gebruiken.
 • Doet aankopen van materiaal als het bestuur hem dat vraagt.
 • Doet de opvolging en het beheer van de niet-reguliere drankstock en chips.

P.R.

 • Hij/zij zorgt samen met de voorzitter voor de externe contacten
 • Behandeld de sponsoring
 • Zorgt voor nieuwe activiteiten voorgesteld door leden

Aanvaarding

Iedereen die de lokalen van JH 't Stoveke betreedt, of deelneemt aan een activiteit expliciet georganiseerd door JH 't Stoveke verbindt zich ertoe dit reglement na te leven en erkent de sanctionele kracht van het bestuur, vastgelegd in dit reglement. Dit reglement wordt op de dag van de verkiezingen ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Statuten

Hier vindt u de statuten